Een klacht indienen

Vanzelfsprekend proberen wij op het kinderdagverblijf ervoor te zorgen dat uw kind in goede handen is. Er wordt geschoold personeel aangenomen, inventarisaties gemaakt voor de veiligheid en de gezondheid. Maar dat er toch af en toe dingen voorvallen waar u als ouder tegenaan kunt lopen kan altijd.  Als u een klacht heeft kunt u deze indienen en dat kan eigenlijk op twee manieren: intern en extern.

Intern : klachten formulier

Als u als ouder ontevreden bent over iets op het kinderdagverblijf is het natuurlijk het prettigst dit meteen bespreekbaar te maken. Dit kan zijn tegen de persoon zelf als het gaat om een klacht die u heeft over de omgang van een bepaalde medewerkster met uw kind, of iets waar een bepaalde medewerkster voor verantwoordelijk is. Iets zo snel mogelijk aan de desbetreffende persoon melden heeft meestal de voorkeur.

Lukt het niet om met de pedagogisch medewerksters zelf uit te komen, dan kunt u contact opnemen met Karin de houder van Onder de Perenboom. Dit kan via persoonlijk contact, via de mail of via een klachtenformulier dat op te halen is bij ons op het kinderdagverblijf en te downloaden is op onze website. U kunt dan schriftelijk uw klacht indienen.

Extern : De Geschillencommissie

Ouders kunnen een klacht indienen bij de Geschillencommissie als de ouder niet tevreden is met de beslissing die Onder de Perenboom heeft genomen bij de behandeling van de klacht volgens het Klachtenreglement van Onder de Perenboom. 

Het gaat hier om klachten die gaan over de Algemene voorwaarden, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Kinderopvang Onder de Perenboom te leveren of geleverde diensten; bijvoorbeeld geschillen over de openingstijden die afwijken van gemaakte afspraken.

In sommige gevallen moeten ouders zelf een deel van de bemiddelingskosten betalen, bijvoorbeeld als blijkt dat Kinderopvang Onder de Perenboom een juist voorstel aan de ouder heeft gedaan, voordat de ouder de klacht indiende bij de geschillencommissie. De te nemen stappen staan beschreven op de website van de Geschillencommissie. (www.geschillencommissie.nl ) 

Registratie

Alle officiële klachten worden door de geschillencommissie geregistreerd en weergegeven in een jaarverslag. Iedere organisatie ontvangt jaarlijks een brief van de geschillencommissie waarin de klachten die betrekking hadden op de eigen organisatie staan weergegeven.

Overzicht klachten

“Onder de Perenboom” krijgt jaarlijks een overzicht van de klachten die zijn ingediend. Dit overzicht is op te vragen bij “Onder de Perenboom”.

Beschikbare downloads/documenten:

Het klachten reglement

Klachtenformulier

Klachtenjaarverslag 2015